||Sree Nimishambikayai Namah||  
 
    home
 

Welcome to Shri Nimishamba Temples

Shri Nimishamba Prasanna

Namasthe Parvathi Devi Kailasa Ghana vasini |
Kamaalasana Koumaari Shri Nimishamba Namosthuthe ||Shri Nimishamba Jayanthi Programs

 
 


 

.


 

 

 
Up Coming Evemts

Sri Nimishamba Jayanthi Celebration May 20th 2013

( Vaishaka Shuddha Dasami)

Soma Vamsha Arya Kshathriya Sangham
Bangalore