||Sree Nimishambikayai Namah||
 
    home

Davanagere Temple

Shri Nimishamba Sannidhi Davanagere

Shri Nimishamba Darshanam1

Davanagere.

This temple established by Davanagere Somavamsha Arya Kshatriya Samaja in 1957.
Recently celebrated its 53 anniversary.

Mailing Address:

Shri Nimishamba temple , Davanagere , Karnataka

Sevas: Coming soon:

Additional Photos

devaru

Gopuram

Up Coming Evemts

Sri Nimishamba Jayanthi Celebration

( Vaishaka Shuddha Dasami)

Soma Vamsha Arya Kshathriya Sangham
Bangalore