||Sree Nimishambikayai Namah||
 
    home

Kurnool Temple

karnool Temple

Shri Nimishamba Prasanna

Namasthe Parvathi Devi Kailasa Ghana vasini |
Kamalaasana Koumaari Shri Nimishamba Namosthuthe ||

 

.

Up Coming Evemts

Sri Nimishamba Jayanthi Celebration May 20th 2013

( Vaishaka Shuddha Dasami)

Soma Vamsha Arya Kshathriya Sangham
Bangalore